Ruimtelijke Ordening

VDB/LO is van mening dat de bestemmingsplannen geen al te strak keurslijf zouden moeten zijn en wil graag meer flexibiliteit in bestemmingsplannen aanbrengen; een grote wens van vele inwoners.

Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen vormen zonder passend verdienmodel voor de toekomst, een risico op de verpaupering van het buitengebied. Indien deze vrijkomende gebouwen omgebouwd mogen worden tot woning en/of kleinschalige bedrijvigheid voor ondernemers, zal dit de kwaliteit van ons buitengebied ten goede komen.

Bestemmingsplannen moeten voorzien in de behoeften van een dorp en daarop moet tijdig geanticipeerd worden.

Lege plekken binnen de kernen zijn vaak geschikt voor nieuwbouw, maar soms is het nadelig voor de leefbaarheid. Denk aan de jeugd, die ruimte nodig heeft voor spel- en recreatie. Aan de hand van een woningbehoefte onderzoek kunnen er in kernen appartementen en woningen gerealiseerd worden maar er dient ook voldoende ruimte te blijven voor specifieke doelgroepen, zoals woonzorgcombinaties. Het VDB/LO wil dat de voor- en nadelen van bouwprojecten
zorgvuldig worden afgewogen en dat de bevolking daarover bij voorkeur vooraf wordt geraadpleegd.

Speciale aandacht hebben wij voor mensen met een lager inkomen. Vaak niet de doelgroep voor ontwikkelaars om woningen voor te bouwen. Door een actieve opstelling van de gemeente kunnen ontwikkelaars gestimuleerd worden om deze woningen toch te realiseren. Een goede balans tussen verschillende woningtypen is daarbij uitgangspunt. De realisering van woningbouwprogramma’s voor goedkope huurwoningen zal in nauwe samenwerking met de woningcorporaties moeten gebeuren. In de prestatieafspraken die daartoe gemaakt worden dient rekening gehouden te worden met de behoefte in alle kernen. De wijk- en dorpsraden kunnen daarbij een belangrijke rol spelen; zeker als blijkt dat het draagvlak vanuit de lokale gemeenschap groot is.

De gevolgen van de klimaatverandering worden steeds meer merkbaar. Bij bouwplannen dient hiermee nadrukkelijk rekening gehouden te worden. Adequate isolatie, alternatieve energiebronnen en afkoppeling van hemelwater van het riool worden maximaal gestimuleerd. De verantwoordelijkheid van de lokale overheid voor gezondheid en veiligheid van de burgers dwingt de overheid de controle op de naleving van de geldende voorschriften en de afgegeven
vergunningen prioriteit te geven. Toezicht en handhaving is voor VDB/LO van cruciaal belang.