Economie

Het VDB/LO vindt dat de gemeente Boxmeer, die gezien zijn ligging en de aanwezige potenties, een belangrijke rol dient te spelen in de economische en toeristische ontwikkeling van de regio.

Een gezond economisch klimaat is een belangrijke peiler voor een gezond financieel beleid. Dit kan door een bijdrage van de volgende maatregelen en deze kunnen ook bijdragen aan een verbetering van het economische klimaat:

 • Actieve acquisitie om de werkgelegenheid te verbeteren;
 • Stimuleren en promoten van de gemeente Boxmeer als plaats van vestiging voor bedrijven en organisaties;
 • Een goede infrastructuur en optimale toegankelijkheid ten behoeve van werken en wonen garanderen;
 • Participeren in regionale structuurversterkende projecten;
 • Vergroten toeristische aantrekkingskracht door actief mee te werken aan initiatieven op dit terrein;
 • Redelijke grondprijzen op onze bedrijventerreinen;
 • Goede scholing, werk- en leerplaatsen voor onze jeugd.

Er dient ook meegewerkt te worden aan een vitale en duurzame agrarische sector.

Het VDB/LO vindt het belangrijk dat er voldoende werkgelegenheid is voor onze inwoners. Voldoende werkgelegenheid maakt mensen minder afhankelijk van een uitkering en bovendien levert werk ook sociale contacten op die bevorderlijk zijn voor het welzijn van mensen.

Belangrijk is om alert te zijn op nieuwe kansen die zich voordoen. Voorkomen moet worden dat wet- en regelgeving tot een knellend keurslijf verwordt door bij gewenste ontwikkelingen waar beperkingen dreigen, te zoeken naar mogelijkheden hoe het wel gerealiseerd kan worden.

Er dienen voldoende vestigingsmogelijkheden te zijn voor plaatselijke ondernemers, industriƫle partners en instellingen, ook in de kleinere kernen.

Land- en tuinbouw

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen in het landschap en aansluiten bij de schaal daarvan. Hiermee dient nadrukkelijk rekening gehouden te worden bij de ontwikkeling van de nieuwe omgevingsvisie. Verder dient ook aandacht gericht te zijn op:

 • Levensvatbare agrarische bedrijvigheid stimuleren;
 • Ondersteunen van een duurzame agrarische sector en stimuleren/ondersteunen van
  innovaties;
 • Het versterken van de rol van de agrariĆ«rs als medebeheerder van de groene ruimte;
 • Het verruimen van de mogelijkheden voor agrarische ondernemers van nieuwe economische dragers voor het buitengebied om leegloop van het buitengebied te voorkomen;
 • Boerderijverkoop van betaalbare eigen producten te stimuleren;
 • Bescherming natuur en landschap in overleg met alle belanghebbenden, passend binnen
  de nieuwe omgevingsvisie.

Toerisme

Overloon als toeristisch hart van de gemeente Boxmeer verder blijven ontwikkelen. Het VDB/LO staat een verantwoorde kwalitatieve groei voor waarbij de mensen uit Overloon betrokken worden.

Het VDB/LO steunt van harte plaatselijke en streekeigen initiatieven die het toerisme versterken.

Het Schaartven is een zeer mooi en uniek stukje vrije natuur waar de jeugd maar ook ouderen elkaar veelvuldig treffen op een mooie zomerdag. Ook natuurliefhebbers genieten van de fraaie natuurplas. Voor een duurzaam behoud hiervan is het nodig dat het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt. De toekomstige exploitant/eigenaar zal VDB/LO ervan moeten overtuigen dat aan deze kwaliteitseis wordt voldaan. Een eventuele verplaatsing van
het scoutingterrein dient naar tevredenheid van betrokken partijen opgelost te worden.

Verder dient naast het toerisme in Overloon het toerisme in het Maasheggengebied en in de rest van het Land van Cuijk bevorderd te worden.