Welzijn

Respect voor de mens betekent ook vrijheid om te kiezen. Elke burger moet zelfstandig en materieel zo vrij mogelijk zijn om zelf keuzes te kunnen maken. Het gaat om kansen en mogelijkheden die het individu krijgt. Bestaanszekerheid en een behoorlijk levenspeil gecombineerd met een rechtvaardige verdeling van werk, inkomen en onderwijs is een doelstelling van het VDB/LO.

Ondanks ons hoge welvaartsniveau zijn er mensen die het minder goed getroffen hebben. Zij zijn aangewezen op een uitkering en op de solidariteit van hen die betaald werk hebben.

Het VDB/LO is van mening dat we voor degenen die het financieel minder goed getroffen hebben, we als gemeenschap ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen en zorgen dat er voor deze burgers passende voorzieningen zijn. Speerpunten hierbij zijn:

 • Goede bijstandsregelingen;
 • Kwijtscheldingsregelingen;
 • Integrale schuldsaneringsregelingen;
 • Algemeen maatschappelijk werk en dienstverlening.

5.1. Kwetsbare burgers
VDB/LO wil voorkomen dat mensen, met name jongeren met een handicap en ouderen, in een sociaal isolement geraken door deze actief bij het maatschappelijk leven te betrekken. Bieden van mogelijkheden in het bestemmingsplan dat bijgebouwen tijdelijk benut mogen worden als woning, om mantelzorg te kunnen bieden aan iemand die zorg nodig heeft. De ontwikkeling van woonzorgcombinaties krijgt van het VDB/LO alle ruimte en aandacht.

In elke kern dienen er multifunctionele ruimten te zijn waar vooral ouderen elkaar kunnen ontmoeten in het kader van participatie, educatie, informatievoorziening, recreatie en sociaalculturele activiteiten.

5.2. Onderwijs
Voor VDB/LO is de aanwezigheid van een basisschool van essentieel belang voor de leefbaarheid van een kern.

Onderwijs en andere gemeenschapsvoorzieningen onder één dak brengen draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid. Verdergaande samenwerking van scholen wordt door VDB/LO ondersteund. Een evenwichtige verdeling van de onderwijsvoorzieningen over de gemeente is van groot belang. Goed onderwijs in moderne scholen op redelijke afstand is uitgangspunt. Onderwijsvernieuwing vraagt de komende jaren de nodige aandacht en inzet van de gemeente.

Op de basisscholen moeten projecten op het gebied van sport, cultuur, natuur, omgaan met geld en integratie worden gestimuleerd. Discriminatiebestrijding en voorlichting over alcoholen drugsgebruik, seksualiteit en seksueel misbruik zullen zo nodig financieel ondersteund worden.

5.3. Bibliotheek
De bibliotheek moet een laagdrempelige voorziening blijven, die zich actief richt op haar huidige en potentiële gebruikers. Huidige voorzieningen of servicepunten dienen gehandhaafd te blijven.

5.4. Cultuur en cultuurhistorie
Het VDB/LO vindt dat beeldbepalende dorpsgezichten en karakteristieke boerderijen zoveel mogelijk onze landelijke omgeving moeten blijven sieren. Boxmeer heeft vele monumenten, deze en andere historisch waardevolle objecten en naamgevingen willen wij behouden. Voor de generatie na ons willen wij ons prachtige platteland en het Maasheggen gebied behouden.

5.5. Jeugd en Jongeren
De jeugd heeft de toekomst! Maar, opgroeien is zo langzamerhand topsport. Jongeren krijgen heel veel prikkels te verwerken en worden met de meest uiteenlopende zaken geconfronteerd. De verantwoordelijkheid voor het opvoeden, het volwassen worden van onze kinderen ligt bij de ouders. Ondersteuning kan aan ouders geboden worden door Het Centrum voor Jeugd en Gezin. In ieder kerkdorp zorgen voor voorzieningen waar jeugd en jongeren terecht kunnen en ruime subsidie voor deze activiteiten.

Veilige en goede kwalitatieve basisvoorzieningen garanderen in de kernen zoals basisschool, bibliotheek, multifunctionele ruimten, sportaccommodatie en speelterreintjes realiseren.

Voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar wil VDB/LO graag activiteiten stimuleren en ondersteunen. Deze doelgroep valt vaak tussen wal en schip, als ze elkaar willen ontmoeten en geen “Jeugdhonk” hebben.

Speciale aandacht voor omgaan met geld door jongeren voorkomt dat zij onnodig in de schulden terecht komen; een steeds vaker voorkomend probleem.

VDB/LO wil graag voldoende voor jongeren geschikte betaalbare huur- en koopwoningen die in hun kern willen blijven wonen. Het bouwen onder Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kan zij van harte ondersteunen.

5.6. Het verenigingsleven/vrijwilligersbeleid
De relaties van mensen met hun familie, vrienden, buren (de buurt) in sport- of andere verenigingen, vrijwilligersorganisaties, kerken, politieke organisaties etc. zijn het cement van de samenleving. Mensen geven zo kleur aan een goede en zorgzame samenleving. De vele duizenden vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn vormen de smeerolie binnen de leefgemeenschap. Zij moeten op een goede manier door de gemeente ondersteund worden in hun activiteiten.

Hoewel de rol van de overheid beperkt is vindt het VDB/LO dat op de volgende punten de gemeente kan bijdragen:

 • Het vrijwilligerswerk ondersteunen, zodat dit ook in de toekomst een goede rol kan blijven
  spelen;
 • Initiatieven van burgers ondersteunen en nog meer stimuleren van dorpsraden;
 • Stimuleren van jong tot oud aan deelname verenigingsleven;
 • Minimaal handhaven van de huidige subsidieregelingen voor verenigingen.

5.7 Sport
Het VDB/LO vindt dat er in de gemeente een goed niveau aan sportvoorzieningen bestaat. Het zal niet eenvoudig zijn, maar we zullen alles op alles zetten dat goede niveau vast te houden. Wij zijn bereid te blijven investeren in een verantwoord en duurzaam sportbeleid. Deelnemen aan sport mag geen luxe zijn, maar sportvoorzieningen moeten wel voldoende kwaliteit hebben. Sport en sportbeoefening moet voor iedereen toegankelijk en bereikbaar zijn. Het VDB/LO vindt dat sportbeoefening voor jongeren gestimuleerd moet worden door:

 • Waarderingssubsidies handhaven op adequaat niveau voor alle verenigingen die zich
  inzetten voor de culturele en sportieve leefbaarheid in de kernen en wijken.
 • Nadruk dient te liggen op de jeugd en de ouderen.