Bestuur

Het betrekken van mensen bij zaken die hun woon- en leefomgeving raken is van cruciaal belang. De dorps- en wijkraden vertegenwoordigen de inwoners en vormen dan ook een belangrijke verbindende schakel tussen de burger en de gemeente. Uitgangspunt daarbij is het convenant met de dorpsraden. VDB/LO hecht grote waarde aan naleving van de hierin vastgelegde afspraken en wil graag dat het gemeentebestuur aandacht hecht aan een tijdige, open en transparante communicatie.

7.1. Financieel beleid
Goed financieel beleid is noodzakelijk om een goede sociale structuur mogelijk te maken voor al onze burgers en de leefbaarheid te waarborgen.

Wij zetten ons er sterk voor in om de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk te houden.

Wij maken daarin onderscheid door de:

 • OZB niet meer te laten stijgen dan het landelijke geldende inflatiepercentage;
 • Afvalstoffenheffing nooit meer dan kostendekkend te laten zijn. Bij nieuwe aanbestedingen dient er nadrukkelijk naar gestreefd te worden dat de kostenstijging niet hoger is dan het landelijk geldend inflatiepercentage;
 • Rioolheffing niet meer te laten stijgen dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onvermijdelijke aanpassingen als gevolg van de klimaatverandering.

Altijd dient er naar gezocht te worden om de kosten voor de burgers te beperken. Aandachtspunten voor ons zijn daarbij:

 • Treasurybeleid:
  Een van de zaken waarmee geld verdiend kan worden is het goed beheren van de schatkist. Het beheersen van de geldstromen en zo min mogelijk leningen aan te trekken door een slim beheer van gelden verlaagt de kostprijs van de leningen die de gemeente aangetrokken heeft.
 • Projectontwikkelaars kunnen ook een bijdrage leveren aan de investeringen die wenselijk zijn voor de woonomgeving. De gemeente moet hier niet te bang voor zijn want projectontwikkelaars verdienen ook geld door het feit dat men woningen mag bouwen.
 • Door verkoop van grond die thans in eigendom van de gemeente is, kan geld verdiend worden dat teruggestort kan worden naar de gemeentekas en zodoende ten goede komt aan verlaging van de schuldenlast.

7.2 Democratie & Vrijheid
Wij leven in een samenleving waarin iedereen zijn mening, in krant, radio, tv, social media, café of op verjaardagen ten beste kan geven. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergaderen, kiesrecht, is de basis van de democratie. De democratie is geen garantie, maar wel de beste verdediging tegen dictatuur en terreur. Het is een groot goed, dat minder dan een eeuw geleden met veel opoffering is afgedwongen en waar wij heel erg zuinig op moeten zijn.

Gaan stemmen is een bijdrage tot het in stand houden van onze democratie. Wij kunnen op die manier aangeven wat wij van de regering, provincie- of gemeentebestuur vinden.

7.3 Veiligheid
Onzekerheid en gevoelens van onveiligheid spelen helaas een steeds grotere rol. Het VDB/LO vindt dat het veiligheidsaspect bewust en actief meegenomen moet worden bij ontwikkeling van beleid op allerlei terreinen. Voorbeelden: inrichtingsplannen bij nieuwbouw, inrichting en beheer van de openbare ruimte, aanpassingen van verkeerssituaties, enzovoorts.

Goede aandacht en randvoorwaardelijke plannen voor arbeidsimmigranten is nodig om uitwassen te voorkomen op allerlei gebied. (wonen, etc.). Bestrijden van criminaliteit is uiteraard van groot belang. Politietaken moeten zich meer op bestrijding criminaliteit richten. Voorkomen is echter beter dan genezen. Dit moeten we in de breedste zin van het woord zien: ook het voorkomen dat mensen maatschappelijk en sociaal buiten de boot vallen is het beste medicijn tegen criminaliteit.

Drugshandel in wijken en bij scholen moet met alle middelen die we als gemeente hebben aangepakt worden. Het kan voorkomen dat mensen verslaafd raken en anderzijds heeft de buurt ernstige gevoelens van onveiligheid en intimidatie door de drugshandelaren.

Aandachtspunten:

 • Voldoende politie, BOA’s en straatcoaches;
 • Bij openbare gebouwen en evenementen, cafés en buurthuizen minimale en eenvoudige, heldere regelgeving toepassen, maar die dan ook echt handhaven;
 • Openbare verlichting op onveilige plekken;
 • Extra aandacht voor verkeerssituaties rond scholen;
 • Regelmatig overleggen met participatieraad en alle wijk- en dorpsraden;
 • Veiligheid en kwaliteit bij kermissen en andere evenementen.

7.3 Herindeling
VDB/LO is voorstander van de vorming van één gemeente in het Land van Cuijk.

Momenteel hebben alleen Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis zich voorstander verklaard. Mocht het uiteindelijk bij deze drie gemeentes blijven heeft een samengaan van Boxmeer met Sint Anthonis voor VDB/LO absoluut de voorkeur.

Schaalvergroting vergroot ongetwijfeld de slagkracht om regionale problemen op te lossen maar vergroot ook de afstand tussen de burger/dorpskern en de gemeente. Om de binding met de burger/dorpskern te behouden is gekozen voor de invoering van kernendemocratie, een naam voor meer zelfbeschikking van de dorpskernen. De komende raadsperiode wil VDB/LO in goed overleg met de inwoners en de wijk- en dorpsraden gaan bepalen hoe we de kernendemocratie het beste vorm en inhoud kunnen geven.

VDB/LO heeft zich altijd ingezet voor de belangen van de dorpskernen. Dat willen wij ook kunnen blijven doen na een herindeling. Indien dit onvoldoende geborgd is zullen wij niet instemmen met een herindelingsvoorstel.

VDB/LO wil dan ook nadrukkelijk betrokken worden bij de inhoudelijke invulling van de kernendemocratie.