Algemene Speerpunten Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon 2018-2022

· Leefbaarheidsonderzoek in alle kernen
· Behouden basisscholen in kleine kernen
· Blijvende aandacht voor een veilige leefomgeving
· Voorbereiding kernendemocratie (meer zelfbeschikking voor de lokale kernen)
· Stimuleren burgerparticipatie zoals groenonderhoud door verenigingen
· Stimuleren burgerinitiatieven zoals Pumptrack in Vierlingsbeek
· Maatregelen tegen toenemende wateroverlast door klimaatverandering in alle kernen
· Duurzame energiebronnen blijven stimuleren (nul op de meter)
· Ondersteuning energiebesparende maatregelen voor verenigingsgebouwen
· Bestrijding zwerfafval en overlast hondenpoep
· Lange termijn oplossing voor recreatieve ontwikkeling van Schaartven
· Transformatie naar kwalitatieve goede en betaalbare jeugdzorg
· Evenwicht in inkomsten en uitgaven blijft het uitgangspunt
· Industrieën/werkgelegenheid binnenhalen
· Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid
· Waarborgen kwaliteit wegen, fietspaden en bermen en openbare verlichting
· Verbeteren openbare verlichting Vierlingsbeekse- en Overloonseweg en fietspad
· Vervanging zieke kastanjebomen Museumlaan in Overloon
· Verfraaiing entree Overloon vanaf Oploseweg
· Verharde parkeerplaatsen bij de Halt in Holthees
· Actualisatie Bestemmingsplan Buitengebied
· Bestrijden crossen in het buitengebied
· Onderzoek naar gymzaal-plus in Vierlingsbeek

Dit hebben we voor u gedaan en bereikt binnen de periode 2014-2018

· CPO bouwen in de kernen
· Realisatie multifunctioneel gemeenschapshuis Maashees
· Realisatie multifunctionele accommodatie Vortum-Mullem
· Levensduur verlengende renovatie JOC/Gryphus Vierlingsbeek
· Aanleg glasvezel breedband netwerk
· Carpoolvoorziening bij A73 tussen Overloon en Vierlingsbeek
· Kermis in de kleine kernen behouden
· Behouden Holthesedijk als verbindingsweg tussen Holthees en Overloon
· Behouden bibliotheken in Overloon en Vierlingsbeek door extra financiële steun
· Bevordering toerisme, o.a. ondersteuning vernieuwing oorlogsmuseum
· Bevordering Toerisme Land van Cuijk
· Aanleg nieuwe heideveld onder hoogspanning Overloon met beheer door schapen
· Handhaving bestaande subsidiebeleid voor verenigingen geborgd
· Behouden vergoeding verenigingen voor ophalen van oud papier
· Realisatie kunstgrasvelden SSS'18 en Volharding
· Nieuw onderkomen voor turnvereniging "De Meere"
· Belastingdruk voor de burger conform inflatiepercentage
· Realisatie voorziening voor honkbal- en atletiekclub Boxmeer
· Carpoolvoorziening A73 Boxmeer
· Nieuwe parkeerplaatsen Sportlaan Boxmeer
· Veiligheid verbeterd door succesvolle inzet van straatcoaches in alle kernen
· Maatregelen tegen toenemende wateroverlast door klimaatverandering. Begonnen met Boxmeer en Beugen
· Wekelijks ophalen GFT
· Dorps- en wijkraden vooraf betrekken bij Werk in Uitvoering
· Verbeterde oversteekplaats Mgr. Geurtsstraat in Maashees
· Verbeteren bestrating en parkeren Gildehoed Groeningen
· Compensatie van de OZB ook voor gemeenschapshuizen en overige clubgebouwen
· Kortingsregeling ten behoeve van grondverkoop van woningbouwkavels verlengd tot en met 31 december 2018