Missie en Visie Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon

Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon: een partij van mensen voor de mensen

Algemeen

Uit jarenlange ervaring blijkt dat politieke beslissingen in een plattelandsgemeente genomen moeten worden vanuit de afweging van de plaatselijke gemeentelijke situatie en niet vanuit landelijk partijbeleid. Het gaat erom, of iets in onze gemeente wenselijk en haalbaar is.
Wij willen dicht bij de mensen blijven staan en oog hebben voor het plaatselijke belang, maar daarbij het algemeen belang niet uit de weg gaan.

Visie

Het VDB/LO kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij onderworpen te worden. Een brede achterban met diverse mensen uit de kernen Overloon, Vierlingsbeek, Holthees, Maashees, Vortum-Mullem en Groeningen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven.

Verder vinden wij het belangrijk dat er daadwerkelijk naar de mensen wordt geluisterd, dat er in woord en daad van “buiten naar binnen” wordt bestuurd. Bij het Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon besteden wij hier ruime aandacht aan. Dit doen we onder andere door een maandelijkse achterbanvergadering, waaraan voorafgaand voor al onze inwoners de mogelijkheid is om problemen, opmerkingen, vragen of goede suggesties voor de komende raadsvergadering naar voren te brengen. Via onze website, Social Media en de kranten houden wij de mensen op de hoogte van onze activiteiten in de Gemeente Boxmeer.

De politieke standpunten worden door het VDB/ LO met hart voor de burger en veel enthousiasme neergezet, waarvoor we inmiddels veel waardering hebben ontvangen. Dit geeft de partij het vertrouwen om op de ingeslagen weg voort te gaan: een partij van mensen voor de mensen. Omdat leefbaarheid in de kleine kernen het Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon lief is.

Missie

Een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op de ontplooiing van mensen en groepen in de samenleving met inachtneming van de continuïteit van de gemeenschap.

VDB/LO tracht dit doel te bereiken door:
• Deelname aan raads- en commissiewerk;
• Het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Boxmeer;
• Het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Boxmeer over gemeentelijke aangelegenheden;
• Laten inspireren door het begrip rechtvaardigheid en stelt daarbinnen de mens centraal;
• Open staan voor en streven naar goede contacten met alle organisaties en instellingen in de samenleving;
• Gelegenheid geven tot zinvolle inspraak bij gemeentelijke aangelegenheden op een tijdstip dat de inbreng nog van wezenlijke invloed op de besluitvorming kan zijn;
• Respecteren de opvattingen van en streven naar een goede verstandhouding met andere partijen in de gemeente.