Vragen VDB/LO inzake de voortgang van de bouwplannen op bouwlocatie ‘t Hulder te Vierlingsbeek

Inleiding

Wij hebben namens een groep van circa acht gegadigden uit Vierlingsbeek voor de bouw van een CPO levensloopbestendige woning vragen over de voortgang van de bouwplannen op bouwlocatie 't Hulder (voormalig gemeente terrein) in Vierlingsbeek.

Vragen

1. Ter voorbereiding op de commissievergadering van 11 mei 2017 (agendapunt 6) zijn (technische) vragen van burgerraadslid dhr. Swinkels beantwoord aangaande het voorstel tot vaststelling van de Grondnota 2017 gemeente Boxmeer, bijstelling van raamkredieten en vaststelling van grondprijzen (zie RIS 2017-R-70). Door wethouder Stevens is toegezegd om het project 't Hulder opnieuw te ontwikkelen, verder uit te werken en bouwrijp te maken voor levensloop bestendige CPO project bebouwing.

Is er al een bestemmingsplanwijzigingsvoorstel ingediend voor bouwplan ’t Hulder (dit zou volgens de toezegging nog voor het zomer reces plaatsvinden)?

Zo nee, per wanneer gaat dit uiterlijk gebeuren?

2. Een van de aanwonenden die met de achterkant van zijn perceel grenst aan ’t Hulder heeft te kennen gegeven om een gedeelte van zijn perceel aan te willen bieden om toe te voegen als bouwgrond aan ’t Hulder (wat het bouw project ten goede zou komen).

a. Heeft de gemeente in principe wel interesse om een gedeelte van dit perceel toe te willen voegen aan project ’t Hulder?

b. Is met de aanwonende van dit perceel door de gemeente al contact opgenomen? Zo nee, per wanneer zal dit uiterlijk gebeuren?

3. Is er al een soort projectbouwplan met overzichtsplattegrond/-tekening beschikbaar van ’t Hulder zoals de gemeente dit voor ogen heeft?

Zo ja, dan zouden wij die graag ontvangen.

Zo nee, per wanneer is die wel ter inzage beschikbaar?

4. Kunt u bij benadering aangeven hoeveel bouwkavels er beschikbaar komen op ’t Hulder en dan graag bij benadering zonder en met (dus inclusief) de gronden van het perceel van de aanwonende ?

5. Per wanneer is er in de projectplanning opgenomen deze gronden bouwrijp in te gaan richten?

6. Is de geplande termijn om einde dit jaar de bouwkavels te koop aan te bieden op ’t Hulder nog steeds haalbaar?

Zo nee, per wanneer bij benadering zou dit uiterlijk dan wel mogelijk zijn?

 

Klik op het document hieronder om alle vragen in een PDF-bestand te openen!

Vragen VDB/LO betreffende voortgang bouwplannen 't Hulder te Vierlingsbeek

Deel: