HANSA project en de geloofwaardigheid

In de eerste plaats wil het VDB/LO dank uitspreken aan de RKC voor het maken van dit rapport wat meer inzicht geeft hoe e.e.a. tot stand is gekomen.

Uit vragen die wij en ook andere fracties hebben gesteld komt toch wel naar voren dat gaande weg het traject zaken anders hadden gemoeten. In de commissie gebruikte ik de term “zakelijke onbenulligheid” dit zou een conclusie kunnen zijn. In ieder geval daar heeft het alle schijn van. Daarom zijn we het ook eens met  de aanbevelingen van de RKC. En die het College dan ook zeer begrijpelijk overneemt.

In de eerste plaats hebben onze inwoners recht op volledige eerlijke openheid in dit project.

Als je het rapport tot je neemt dan zie je dat verschillende zaken niet zijn goed gegaan. Op basis van dit rapport liggen de meningen en conclusies in de Raad toch enigszins uit elkaar. Waar komt dit door? Weten we nog niet voldoende? Sommige vinden van wel maar er zijn ook raadsleden die graag willen weten waarom het college (zeker tot november 2015) blijft volharden, in geen twijfel te hebben en dat het project door zou gaan.

Geloofwaardigheid

In de loop van de tijd zijn er door raadsleden diverse vragen gesteld die te maken hadden met de geloofwaardigheid van het project.

Het college heeft bij voortduring (citaat uit rapport) tamelijk stellig beweerd vertrouwen te houden in het project. Op 5 november 2015 zegt 9 wethouder Ronnes: “Er is geen reden om te twijfelen aan het Hansa-project; voor het college is dit nog steeds een heel realistische ontwikkeling.”

Nu bijna 2 jaar verder is er niets veranderd? Zeker wel. De Raad gelooft er niet meer in.

Wij willen graag om redenen van zorgvuldigheid en volledigheid de rekenkamer vragen om bepaalde sleutelfiguren in dit project alsnog te interviewen en meer inzicht te krijgen wat er gebeurd is, hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Was dit dossier een toevalstreffer van een ongelukkige samenloop van fouten, of was dit dossier kenmerkend voor een bepaalde bestuurscultuur die er ontstaan is? En we horen graag van het college of dit in de toekomst nogmaals zou kunnen gebeuren. Zijn er maatregelen getroffen?

Alvorens iemand te veroordelen ,indien je dat zou wensen, moet alles zorgvuldig afgewogen en beoordeeld kunnen worden. VDB/LO merkt op, dat belangrijke sleutelfiguren onder de ambtenaren niet gehoord zijn, dat de voormalig wethouders niet gehoord zijn.

Dit was aanvankelijk ook niet de opdracht, de rekenkamer heeft in die zin prima werk geleverd. Gezien de conclusies die er uit het rapport komen heeft VDB/LO wel behoefte aan diepgaand inzicht. We hopen dat de RKC hierin een rol kan spelen.

Het college of een individuele wethouder naar huis sturen is de zwaarste maatregel die je kunt nemen en heeft ook verregaande consequenties voor het zakelijk en persoonlijk leven van de betrokken mensen.

Dit moeten we niet onderschatten. VDB/LO is zich daar terdege van bewust, en zullen deze zware maatregel uitsluitend nemen als de feiten daartoe rechtvaardigen dat dit een passende maatregel is en dat niet de verkeerde mensen veroordeeld worden en de gevolgen van de fouten dragen. Op dit moment is dit dan ook niet aan de orde.

Om deze reden is VDB/LO een voorstander van een extra onderzoek door de RKC.

Deel: