Vijf Dorpen Belang / Lijst Overloon

De politieke partij die actief is binnen de Gemeente Boxmeer.

Het VDB/LO wil dicht bij de mensen blijven staan en heeft oog voor het plaatselijke belang, maar bij het maken van onze keuzes kijken wij altijd naar wat het beste is voor de hele gemeente Boxmeer.

Vijf Dorpen Belang/ Lijst Overloon kiest voor een geheel eigen visie op de leefbaarheid in met name de kleine kernen, zonder aan een landelijke partij te worden onderworpen. Een brede achterban met diverse mensen uit verschillende kernen zorgt voor een brede optiek en een gedegen visie op politieke items die in de dorpen leven.

Algemene beschouwingen Vijf Dorpen Belang/Lijst Overloon

De Algemene Beschouwingen zijn de jaarlijkse besprekingen tussen het college van Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad over de gemeentebegroting en dus de plannen die het college heeft ingedi…

Extra financiële ondersteuning Overloonse en Vierlingsbeekse bibliotheken

VDB/LO heeft tijdens de zittingsperiode van deze raad verschillende keren gevraagd om een herijking van het bibliotheekwerk. Tijdens de algemene beschouwingen van 2015 is door VDB/LO samen met de LOF …

Vragen VDB/LO inzake verkeerssituatie Gildenhoed te Groeningen

Bij de Gildenhoed te Groeningen is de weginrichting al sinds 7 jaren als ‘tijdelijke' bouwstraat ingericht. Dit betekent voor de voetgangers- en aanwonenden van deze straat dat ze door de vaak aanwe…